Gwẽ́dégé

Ná ãkiere / Ná tɩmaate

Tɛnɛ lɩ́ winɩ́ɛ lã́gã. Ná wɔ winɩ́ɛ kɩ́ jeguru tɛnɛ ; bɩ́ tɩ ʋ mɩ ná kálɩ winɩ́ɛ pɩɩrɩ tɛnɛ

Tɛnɛ ɛ̃́nɩ dó mayɩ̃ɛ, kʋ̃́nʋ́ ví yʋ̃́ kɩ́ sú